Ondersteuningsteam

Missie en visie ondersteuningsteam secundair

Missie

Wij zijn een sterk team dat zo snel mogelijk een gepast aanbod voor ondersteuning voorziet.

Ons team bouwde heel wat expertise op in het secundair onderwijs. Door deze specifieke werking was het voor ons nodig om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. We specialiseerden ons steeds beter en durven nu zeggen dat we baanbrekend werk leveren.

We gaan niet alleen na wat de jongere nodig heeft om zich goed te voelen op school maar bepalen eveneens wat de leerkrachten en de school nodig hebben. We leren de secundaire scholen steeds beter omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Onze website: https://www.ondersteuningnow.be/

Visie

Ons team wil ervoor zorgen dat over 5 jaar elke jongere zo zelfstandig mogelijk kan functioneren op school.

Dit doel kunnen we bekomen door op elke secundaire school een ondersteuner te plaatsen die zich volledig in de school kan inwerken en met raad en daad het schoolteam kan bijstaan.

Een ondersteuner als vast aanspreekpunt op school zorgt voor vertrouwen en houvast. In overleg met leerlingbegeleiding, CLB en ouders brengen we in kaart wat de noden zijn. Onze werking verlegt ook zijn grenzen tot buiten de schoolpoort. We gaan in overleg met externe instanties zoals revalidatiecentra en individuele psychologische begeleidingsdiensten. Op deze manier bekomen we waardevolle informatie waardoor we nog gerichter kunnen ondersteunen.

Naast concrete ondersteuning, al dan niet in de klas, zijn er coachinggesprekken met de leerkrachten om tot een optimale samenwerking te komen. We geloven heel sterk dat de ondersteuner met deze werkwijze al vanaf dag 1 iets kan betekenen zowel voor de leerlingen als voor de school. Door onze aanwezigheid op school zijn we in staat om heel vlug in te grijpen en sturing te geven zodra dit nodig blijkt. Onze ervaring leerde dat dit naast daadwerkelijk ondersteunen onontbeerlijk is om tot een kwaliteitsvolle werking te komen. Daarenboven komen door deze aanpak de noodzakelijke aanpassingen in de omgeving van de leerlingen op de ons toegewezen school veel vlotter tot stand.

Onze ondersteuners zijn zeer leergierig en studeren nog elke dag bij. Hun opgebouwde expertise zorgt ervoor dat de draagkracht van zowel de leerkrachten als de school zo groot wordt dat ze soepel en doordacht leren omgaan met de specifieke onderwijsbehoeften van de jongeren. We zijn er ons van bewust dat elke ondersteuner niet alles kan weten. Al functioneren onze ondersteuners zelfstandig ze staan er niet alleen voor.  Worden ze geconfronteerd met een probleem dat hen overstijgt dan kunnen ze beroep doen op een andere ondersteuner uit het team om hen te helpen. Elke week maken we tijd vrij voor intervisie om onze werking te evalueren en onder elkaar ervaring en kennis uit te wisselen.

Wij gaan ervoor!

Hoe verloopt de ondersteuning:
Van vraag naar actie

Leerlingen Type Basisaanbod, Type 3 en Type 9

Fase 0 en 1

De school neemt de brede en verhoogde basiszorg voor zich. Wij proberen echter preventief te werken om zo al zicht te hebben op de mogelijke problematieken dit door nauw samen te werken met leerlingbegeleiding en het schoolteam. Dit doen we aan de hand van ondersteuning te bieden bij het opstellen van handelingsplannen, redicodis…

Fase 2

Wanneer blijkt dat fase 0 en 1 ontoereikend zijn om de leerling optimaal te laten functioneren op school dan kan de school beroep doen op extra ondersteuning. Hiervoor moet door de school een fiche fase 2 ingevuld worden. Daarin wordt opgesomd wat de school al heeft ondernomen om de leerling te begeleiden.

In deze fiche worden de zorgnoden van de leerling, leerkracht of school in kaart gebracht. Op die manier krijgt het CLB een overzicht welke ondersteuning de leerling nodig heeft en wat de school nodig heeft om de leerling goed te kunnen helpen. Deze informatie wordt verwerkt in een gemotiveerd verslag, dit is voor ons ook een bron van info.

Met deze info bekijkt het CLB het doorlopen traject en beslist of de leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning. De school kan dan de aanmelding finaliseren op het inschrijvingsplatform van het ondersteuningsnetwerk.

Afhankelijk van de gastschool of problematiek wordt een ondersteuner toegekend op de teamvergadering. In het secundair onderwijs werken we met vaste ondersteuners per school. Dit heeft als voordeel dat de school en het schoolteam goed gekend zijn en dat er een vlotte samenwerking is.

Het is wenselijk dat er een intakegesprek plaatsvindt met ouders, CLB, leerlingbegeleiding en ondersteuner. Indien wenselijk kan de leerling hier ook bij aansluiten.

Wanneer alle info verzameld en goedgekeurd is, kan de ondersteuning van start gaan, dit is bij ons dan meestal de eerstvolgende maandag.

Leerlingen Type 2, Type 4, Type 7 (auditief en STOS)

De kleine types (leerlingen met een verstandelijke, motorische, visuele of auditieve beperking, STOS) hebben recht op individuele ondersteuning alsook klas- of schoolondersteuning.

Concreet betekent dit dat de kleine types meestal wekelijks en op een vast tijdstip individuele ondersteuning krijgen.

Naast de drie soorten ondersteuning spelen bij de kleine types de ouders ook een belangrijke rol in de ondersteuning. Er wordt regelmatig samengezeten met de ouders (met/zonder leerlingbegeleiding). Er is een opstartvergadering bij aanvang van ondersteuning, een tussentijds overleg (indien nodig) en een overleg einde schooljaar om de aanpak voor volgend schooljaar te bepalen.

De overleggen worden steeds georganiseerd door de ondersteuner. Er wordt info uitgewisseld tussen ouders en ondersteuner. Ook op infoavonden kan dit gebeuren.

Ondersteuning met een verslag, gemotiveerd verslag

Deze termen worden erg vaak gebruikt. 

Om misverstanden te vermijden geven we hier een beetje meer uitleg.

Het M decreet is een 'overkoepelende term' waarin men gebruik maakt van onderstaande verslagen. 

Verslag = het CLB heeft beslist dat deze leerling best doorstroomt naar het  BUSO maar de ouders gaan niet op het advies in dus de leerling wordt onder ontbindende voorwaarden ingeschreven.

Deze leerling heeft dan onmiddellijk recht op ondersteuning. 

De leerling kan maximum 60 dagen op school blijven mèt dit verslag - de KR beslist of de leerling definitief ingeschreven wordt, indien positief dan blijft de leerling het recht behouden op ondersteuning en wordt het verslag 'vernietigd' en dient het CLB een gemotiveerd verslag op te maken. 

Indien het niet lukt in het gewoon onderwijs dan beslist de KR dat de leerling naar het BuSO moet mèt hetzelfde verslag. 

Gemotiveerd verslag = de leerling krijgt ondersteuning van het O- team. (NO²W)

De ondersteuning zelf

Individuele leerlingenondersteuning

Bij aanvang van de ondersteuning heeft de ondersteuner altijd eerst een individueel intakegesprek met de leerling. Dit om in kaart te brengen hoe de leerling in elkaar zit en waar hij/zij nood aan heeft.

Enerzijds kan dit op sociaal-emotioneel vlak zijn. Bijvoorbeeld rust, ontspanning, mentale ventilatie of het voorstellen van een vluchtroute, enz. Of de leerling leren omgaan met zijn/haar beperking of samen naar oplossingen zoeken voor andere zaken waar de leerling op stoot.

Anderzijds kan dit ook leerstofgericht zijn (leerstof leren verwerken). Net voor of tijdens de examens kunnen we samen een studieplanning opmaken en/of zaken leren organiseren.

Individuele ondersteuning omvat vaak kortlopende trajecten om de leerling sterker en zelfstandiger te maken bij het omgaan met bepaalde problemen.

Klas- en leerkrachtondersteuning

Na overleg met de leerkracht en leerling proberen we zo veel mogelijk nuttige tips en handvaten aan te reiken om de les zo vlot mogelijk te laten verlopen en een maximaal leren na te streven.

Dit kan a.d.h.v. verschillende zaken in overleg met de school:

 • Actieve observatie
 • Co-teaching
 • Examens bijwonen als ondersteuner/assisteren bij examens als toezichthouder
 • Info doorgeven over de leerling aan de leerkracht en klasgroep
 • Lesmateriaal aanpassen waar en indien nodig in overleg met lerarenteam
 • Aanmaak specifiek lesmateriaal, in samenwerking met betrokken leerkrachten
 • Hulplijnen uitwerken voor bepaalde handboeken
 • Bereikbaar zijn voor het schoolteam

Schoolondersteuning

Naast de leerlingen en de leerkrachten, kan ook de school in zijn geheel ondersteund worden:

 • Aanwezigheid op ‘bijzondere momenten’ zoals bv. 1 september
 • Gesprekken met directie
 • Gesprek met leerlingbegeleiding en zoeken naar mogelijke oplossingen
 • Op een meldingsklassenraad (of begeleidende klassenraad) info geven over de beperking en mogelijkheden van de leerlingen
 • Opvolgen stage en stageplek informeren
 • Infobundel opmaken met handige tips i.v.m. omgaan met een beperking

Voor meer informatie: https://www.ondersteuningnow.be/

Coördinator O-Team Secundair: jurgen.herman@busoaanzee.be